Povinně zveřejňované informace akciových společností

POZVÁNKA NA MIMOŘÁDNOU VALNOU HROMADU

Společnost Interhotel Moskva a.s.

se sídlem náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

IČ: 46347623

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797

(dále jen „Společnost“)

svolává mimořádnou valnou hromadu

na den 27.03.2019 od 10:00 hod.

v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512, 760 01 Zlín

Pořad jednání valné hromady:

  1. Zahájení a volba předsedy valné hromady;
  2. Schválení jednacího řádu;
  3. Volba orgánů valné hromady;
  4. Rozhodnutí o změně stanov, schválení nového znění stanov;
  5. Závěr.

Registrace akcionářů bude probíhat od 09:55hodin v místě konání valné hromady.

Akcionáři se zúčastňují valné hromady osobně nebo v zastoupení. Plná moc pro zastupování na valné hromadě musí být písemná a musí z ní vyplývat, zda byla udělena pro zastupování na jedné nebo více valných hromadách. Podpis zastoupeného akcionáře na této valné hromadě musí být úředně ověřen.

Akcionářům nejsou hrazeny náklady spojené s účastí na valné hromadě.

Korespondenční hlasování není umožněno.

Každý akcionář je oprávněn v den předcházející dni konání valné hromady zdarma nahlédnout do návrhu změny stanov, a to na adrese sídla Společnosti.

Návrh usnesení valné hromady:

Návrh usnesení č. 1:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla předsedou valné hromady zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit předsedu valné hromady vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 2:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byl vysloven souhlas se schválením jednacího řádu valné hromady Společnosti.

Odůvodnění: Jednací řád obsahuje procesní pravidla průběhu valné hromady, souladné s právními předpisy a se stanovami Společnosti. Schválení jednacího řádu je potřebné k dalšímu průběhu valné hromady. 

Návrh usnesení č. 3:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla zapisovatelem zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit zapisovatele vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 4:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla ověřovatelem zápisu zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit ověřovatele zápisu vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 5:

Valná hromada Společnosti souhlasí, aby byla skrutátorem (osobou pověřenou sčítáním hlasů) zvolena osoba navržená v den konání valné hromady.

Odůvodnění: Povinnost zvolit skrutátora (osobu pověřenou sčítáním hlasů) vyplývá z ustanovení § 422 odst. 1 zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění.

Návrh usnesení č. 6:

Valná hromada Společnosti rozhodla o změně stanov Společnosti a schvaluje nové znění stanov Společnosti.

Odůvodnění: Pravomoc spadající do působnosti valné hromady dle ustanovení § 421 odst. 2 písm. a) zákona č. 90/2012 Sb., v platném a účinném znění. Potřeba přijetí nového znění stanov Společnosti vychází z potřeby konsolidace akcionářské struktury Společnosti a potřeby zvýšení efektivity v rámci podnikání Společnosti. 

Představenstvo Společnosti


Pozvánka na valnou hromadu

Interhotel Moskva a.s.
Sídlo: náměstí Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČ: 46347623,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na úterý 19. 6. 2018 od 11.00 hodin
v salonku Hotelu Moskva ve Zlíně, náměstí Práce 2512

Více informací naleznete v  přiložené pozvánce na Valnou Hromadu.

Přílohy:
Návrh změny Stanov
Výroční zpráva


Pozvánka na valnou hromadu

IH Moskva a.s.
Sídlo: nám. Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČ: 46347623,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na pátek 30. 6. 2017 od 10.00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Více informací naleznete v  přiložené pozvánce na Valnou Hromadu a ve Výroční zprávě.


Výroční zpráva

Na základě zákona o obchodních korporacích zveřejňujeme Výroční zprávu s účetní závěrkou – ke stažení zde.


Pozvánka na valnou hromadu

IH Moskva a.s.
Sídlo: nám. Práce 2512, 762 70 Zlín,
IČ: 46347623,
zapsané v obchodním rejstříku vedeném
Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 797,

svolává

řádnou valnou hromadu

na ponělí 27.6.2016 od 10.00 hodin
v salonku hotelu Moskva ve Zlíně, nám. Práce 2512

Více informací naleznete v  přiložené – pozvánce na Valnou Hromadu